Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chuyển khỏi Nhà Xanh

In: NLD
Ramon Pacheco Pardo
subir